Polityka prywatności  

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego działającego pod adresem www.argemonia.pl oraz jednocześnie administratorem przekazanych przez Państwa, za pośrednictwem tego serwisu danych osobowych, jest spółka spółka Moveo HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-101), przy ul. Chorzowskiej 108, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878476, NIP 6342988503, REGON 387932650, kapitał zakładowy 5 000 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, biuro@argemonia.pl, tel. 573 223 958.
 2. Przykładamy najwyższą staranność w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, poszanowania Państwa prywatności, poprzez zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, w tym w oparciu o: przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz w zakresie plików cookies, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Połączenie z serwisem jest szyfrowane, przy użyciu certyfikatu SSL.
 4. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo niezbędne informacje, dotyczące administrowania przez nas danymi osobowymi. Dokument zawiera również informację w zakresie polityki cookies, zgodnie z wymogami art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie objętym niniejszą polityką, mogą się Państwo skontaktować z nami osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość. Wszelkie dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej, w zakładce kontakt.
 6. Niniejsza polityka prywatności została zatwierdzona w dniu 00 maja 2021 r. uchwałą zarządu spółki i z tym dniem weszła w życie. 

II. Przetwarzanie danych osobowych

Automatycznie gromadzenie danych

 1. Podczas Państwa połączenia z serwisem www.argemonia.pl, przesyłane są zapytania do serwera, na którym osadzona jest nasza strona. Takie zapytania zapisywane w tzw. logach serwera. W tym zakresie gromadzimy automatycznie następujące dane: (a) publiczny adres IP urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), z którego nawiązane zostało połączenie; (b) czas spędzony na stronie z oznaczeniem daty i godziny wejścia/wyjścia; (c) odwiedzone podstrony wraz z informacją odnośnie daty i godziny; (d) rodzaj przeglądarki internetowej użytej do połączenia ze stroną; (e) rodzaj urządzenia końcowego użytego do połączenia; (f) lokalizacja, z której nastąpiło połączenie ze stroną; (g) unikalny identyfikator reklamowy; (h) informacja o stronie, z której nastąpiło polecenie połączenia z naszą stroną tzw. referer link.
 2. Dane o których mowa wyżej, w żaden sposób nie są łączone z konkretną osobą; wykorzystywane są przez nas w celu analizy ruchu na naszej stronie; w celu poprawy funkcjonalności strony; wykrycia i usunięcia potencjalnych błędów.

Cookies

 1. Strona www.argemonia.com wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet), z którego korzystają Państwo, łącząc się z naszą stroną. Są one odczytywane przez nas w wyniku wysłania ich z powrotem na nasz serwer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach: (a) dostosowania zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji strony pod Państwa potrzeby, (b) analitycznych – usprawnienia działania strony, analizy ruchu na stronie; (c) utrzymania sesji po zalogowaniu się; (d) dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych.
 3. Podczas pierwszego połączenia z naszym serwerem, wyświetlony zostanie Państwu komunikat o stosowaniu przez nas plików cookies wraz z zapytaniem zgodę na ich osadzenie w Państwa urządzeniu końcowym. W informacji znajdzie się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności, w celu zasięgnięcia informacji przed wyrażeniem zgody.
 4. Mogą Państwo w każdym czasie uzyskać informację odnośnie aktywnych plików cookies dopuszczonych przez przeglądarkę, którą Państwo używają. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczących tych plików, w tym wyłączyć je. Szczegółowe informacje zawarte są w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookies może skutkować problemami w korzystaniu z serwisu lub utratą niektórych funkcjonalności. W celu uzyskania szczegółowych informacji, odnośnie administrowania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach zachęcamy do zapoznania się informacjami na stronach: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Opera

Formularz kontaktowy

 1. W serwisie www.argemonia.com znajdą Państwo formularz kontaktowy. W formularzu kontaktowym prosimy Państwa o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców również numeru NIP. 

III. Informacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych, jest udzielona przez Państwa zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO. Podając dane w formularzu wyrażają Państwo tym samym zgodę na administrowanie podanymi danymi osobowymi. Nie mają Państwo obowiązku podawania tych danych, niemniej jednak są one niezbędne do realizacji usług serwisu oraz prowadzoną sprzedażą towarów i korzystania z nich.
 2. Przekazane nam przez Państwa dane osobowe, nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób i w żadnym innym celu niż w celu niż związane z funkcjonowaniem serwisu oraz prowadzoną sprzedażą towarów. 
 3. Przekazane nam przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane to jest przez czas świadczenia usługi, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w razie kontroli instytucji państwowych.
 4. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody, dane osobowe zostaną usunięte – w tym zakresie przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia danych. Zastrzegamy jednak, iż dane osobowe, po cofnięciu zgody będą przetwarzane przez nas przez okres do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wyłącznie w celu wykazania należytego spełnienia obowiązków prawnych. Podstawę prawną w tym przypadku stanowić będzie nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do:
 1. dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że przetwarzamy te dane; prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO
 2. sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwa cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Państwa sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a nie mamy nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Państwa dane były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z nałożonego na nas obowiązku prawnego

Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy leżące po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu
 2. W szczególnej sytuacji przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będzie mogli przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 3. W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Państwa udzielona, wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
 4. przenoszenia danych do innego administratora.
 1. Jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie przez nas podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Przekazane nam przez Państwa dane osobowe, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają̨ odpowiedni poziom ochrony (przykładowo Google, Microsoft, Amazon). W szczególności dotyczy to podmiotów używających standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
 3. Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszym serwisie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać serwis, aby upewnić się, że wszelkie zmiany w tych zasadach są dla Państwa zrozumiałe. Możemy powiadomić Państwa o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.
 5. 10.Nasza serwis może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.