Regulamin sklepu internetowego Argemonia.pl

Postanowienia ogólne

 • Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Regulamin zawiera zasady oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego, zamieszczonego na domenie www.argemonia.pl w szczególności zakupu towarów online.

 • Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną (właścicielem sklepu internetowego/sprzedawcą/usługodawcą oraz administratorem przetwarzanych danych osobowych) jest spółka Moveo HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-101), przy ul. Chorzowskiej 108, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878476, NIP 6342988503, REGON 387932650, kapitał zakładowy 5 000 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, kontakt@argemonia.pl, tel.573 223 958.

 • Informacje zamieszczone w sklepie, w tym opisy, prezentacje towarów, ceny itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 • Klient składa zamówienie dokonując wyboru towarów, podając wymagane dane oraz zatwierdzając wybór przy zastosowaniu opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”, co stanowi ofertę klienta nabycia wybranych towarów.

 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez sklep przyjęcia tej oferty, po spełnieniu warunków wskazanych w regulaminie.

 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia (oferty) przez klienta, jest uprzednie zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności sklepu.

 • Regulamin oraz dokument polityki prywatności udostępniane są nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez ich udostępnienie w procesie składania przez klienta zamówienia. Regulamin sklepu i dokumentu polityka prywatności udostępniane są również na żądanie klienta. Regulamin oraz polityka prywatności dostępne są do pobrania z adresu www.regulamin.pl, www.politykaprywatności.pl

 • Regulamin mazastosowanie zarówno do klientów będących konsumentami (B2C), jak również do klientów będących przedsiębiorcami (B2B). Część postanowień regulaminu może mieć zastosowanie wyłącznie do jednej grupy klientów (konsumentów albo przedsiębiorców), co zostanie wskazane w treści zapisu.

 • Klientem (użytkownikiem sklepu) jest osoba korzystająca ze sklepu będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych.

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta i zakupionych treści online wyłącznie osobiście.

Usługi elektroniczne

 • W sklepie internetowym świadczone są następujące usługi elektroniczne: konto, koszyk, wyszukiwanie towarów, składanie zamówienia, kontakt za pośrednictwem formularza, zakup treści cyfrowych, funkcja czatu, reklamacja.

 • Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego to:
  • komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280×1024, przeglądarka stron internetowych
  • klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia
  • podłączenie do sieci Internet
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 • W sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje polityka dostępna na stronie sklepu.

Reklamacja usług elektronicznych

 • Sprzedawca podejmuje wszelkie czynności mające na celu sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie sklepu. Możliwe jest jednak wystąpienie przerw technicznych w działaniu sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, aktualizacji oprogramowania, modernizacyjnych itp.

 • Co do zasady składanie zamówień w sklepie możliwe jest o dowolnej porze, każdego dnia, włączając pory nocne i dni wolne od pracy.

 • Klientom przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w ramach sklepu, np. w przypadku usterek w funkcjonowaniu sklepu, przerw w dostępności świadczonych usług. Reklamacja o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest reklamacją zakupionego towaru, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi czy też gwarancji.

 • Reklamacje w związku z wadliwym świadczeniem usług drogą elektroniczną klient może wnieść w dogodny dla siebie sposób, w szczególności: pisemnie na adres siedziby sprzedawcy, poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie.

 • W reklamacji należy podać swoje dane oraz opis usterki, możliwie z datą i godziną jej zaistnienia. W każdym przypadku klient powinien podać adres (pocztowy, poczty elektronicznej), na który ma zostać wysłana odpowiedź w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji.

 • Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony o czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 30 dni, o czym klient zostanie poinformowany.

 • Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w takiej formie i za pośrednictwem takiego kanału komunikacji, w jakim reklamacja została złożona, chyba że klient wyraźnie wybierze inny sposób komunikacji. W przypadku reklamacji wniesionej telefonicznie, jest ona potwierdzana poprzez wysłanie klientowi wiadomości e-mail na wskazany adres.

 • W przypadku niedokładnego, niepełnego określenia w reklamacji zaistniałej usterki, sprzedawca zwróci się do klienta o uzupełnienie zgłoszenia. Termin na rozpatrzenie reklamacji ulega wówczas wydłużeniu o czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez klienta.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 • Klientów korzystających ze sklepu w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje ustawowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • Klienci zobowiązani są do korzystania ze sklepu w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w sposób nienaruszający praw sprzedawcy oraz osób trzecich, w tym praw autorskich, własności intelektualnej, dóbr osobistych.

 • Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania sklepu, ograniczenie jego funkcjonalności, jego uszkodzenie w szczególności poprzez użycie w tym celu jakiegokolwiek oprogramowania.

 • W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 1-3 sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta klienta.

Konto klienta

 • Klient chcący korzystać z funkcjonalności sklepu powinien zarejestrować się w serwisie poprzez utworzenie konta.

 • Zakup online możliwy jest wyłącznie dla klienta, który zarejestrował w serwisie swoje konto i który podczas procedury zakupu pozostaje zalogowany.

 • Usługa konto dostępna jest po zarejestrowaniu się klienta przy użyciu formularza rejestracyjnego i podanie wskazanych tam danych, takich jak imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu oraz adres e-mail. Ponadto Klienci prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać nazwę pod jaką prowadzą działalność, adres siedziby oraz nr NIP.

 • Podczas rejestracji klient wybiera własną unikalną nazwę (login) i hasło, za pomocą których będzie logował się do konta. Podane przy rejestracji dane będą wykorzystywane do składania i realizacji zamówień, rozliczeń, bez konieczności każdorazowego ich podawania podczas dokonywania kolejnych zamówień. Założenie używanie, korzystanie z konta jest bezpłatne.

 • Klient zobowiązany jest zabezpieczyć hasło do konta przed dostępem osób trzecich oraz zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, które pozyskały hasło w konsekwencji naruszenia zobowiązań określonych w zdaniu poprzednim i przyjmuje za nie odpowiedzialność, jak za działania własne.

 • Warunkiem złożenia zamówienia na dany towar, jest umieszczenie go w koszyku. Samo dodanie towarów do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Usługa jest dostępna bez konieczności logowania na konto. Usługa jest bezpłatna.

 • Klient w każdym czasie może skorzystać z możliwości kontaktu ze sklepem, poprzez udostępnioną usługę formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt”. Klient w formularzu podaje swój adres e-mail, na który otrzyma wiadomość zwrotną, imię, temat zapytania oraz treść wiadomości. Usługa jest bezpłatna.

Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

 • Zamówienia mogą być składane przez klienta wyłącznie w trybie zarejestrowanego użytkownika tj. po dokonaniu rejestracji konta.

 • Ceny towarów podawane są jako ceny brutto, tj. zawierające podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce, w zależności od rodzaju zakupionego towaru. W cenie towarów nie są ujęte inne koszty, które zobowiązany jest ponieść klient, w szczególności w cenie nie jest ujęty koszt dostawy. Klient w toku realizacji zamówienia ma możliwość wyboru sposobu dostawy, przy którym wskazana została każdorazowo cena wybranej opcji dostawy.

 • Niektóre z towarów, w szczególności profil osobowości, profil stresu będą przekazywane klientowi po zakupie wyłącznie w formie elektronicznej, na wskazany przez klienta adres e-mail. W takim przypadku, do kosztów zakupu nie będą doliczane koszty dostawy. Informacja o takim sposobie dostarczenia towaru będzie znajdować się przy opisie produktu.

 • Ceny towarów, jak i koszty dostawy mogą ulegać zmianie, bez podawania terminu i przyczyny. Klientów obowiązują każdorazowo ceny aktualne w chwili składania zamówienia.
 • Warunkiem złożenia przez klienta zamówienia jest dokonanie wyboru towarów, wskazanie ich ilości oraz dodanie ich do koszyka. W celu złożenia zamówienia w odniesieniu do towarów umieszczonych w koszyku, klient musi wybrać opcję „przejdź do koszyka” a następnie w zakładce koszyk, wybrać dostępną formę płatności oraz sposób odbioru/dostawy, a następnie przejść dalej (opcja „dalej”).

 • Po wybraniu opcji „dalej”, należy zatwierdzić czynności poprzez wybranie opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Wybranie opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta zamówienia tj. oferty nabycia wybranych towarów znajdujących się w koszyku. Przed wybraniem opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” klient ma możliwość zapoznania się niniejszym regulaminem oraz z polityką prywatności.

 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez klienta – uaktywnienia opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” jest złożenie przez klienta oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności, poprzez zaznaczenie okienka (checkbox).

 • Po wybraniu opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”, klient nie ma już możliwości samodzielnego modyfikowania treści zamówienia. W przypadku gdyby na tym etapie klient dostrzegł błąd w danych podanych zamówieniu, zarówno identyfikujących klienta jak i danych dotyczących towarów, klient winien się niezwłocznie skontaktować ze sklepem.

 • Po wybraniu opcji „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”, klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail, informującą o otrzymaniu przez sklep zamówienia. Informacja o otrzymaniu zamówienia nie jest równoznaczna z potwierdzeniem zamówienia klienta, a jedynie wskazuje że zamówienie wpłynęło i podejmowane są czynności do jego realizacji, w tym sprawdzenie dostępności towarów.

 • Warunkiem potwierdzenia przez sklep zamówienia, a tym samym przyjęcia oferty klienta, jest uprzednie dokonanie przez klienta płatności za zamówione towary. Brak dokonania płatności jest równoznaczny z rezygnacją przez klienta z zamówienia, a zamówienie nie będzie dalej przetwarzane i zostanie w systemie anulowane z upływem wskazanego terminu do zapłaty.

 • W przypadku gdyby w toku kompletowania zamówienia okazało się, że całość/część wybranych przez klienta towarów nie jest dostępna, chwilowo/trwale, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail. Wówczas stosownie do decyzji klienta, klient może podtrzymać zamówienie w zakresie towarów dostępnych (lub ich części), usuwając z zamówienia towary niedostępne albo anulować całe zamówienie.

 • W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 11 i jednocześnie w przypadku dokonania przez klienta płatności tytułem całości zamówienia, klient odpowiednio otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej ceny w całości (w przypadku anulowania całości zamówienia) lub w części (w zakresie towarów usuniętych z zamówienia).

 • W przypadku gdy klientem jest przedsiębiorca, nie mają zastosowania art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego.

 • Dokonana sprzedaż jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą, stosownie do żądania klienta. Klient, w przypadku głoszenia żądania wystawienia faktury, wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie i przesyłanie przez sklep faktur elektronicznych na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku wyboru paragonu, klient na żądanie będzie mógł otrzymać fakturę w terminie trzech miesięcy od dnia wystawienia paragonu.

 • Płatności dokonywane są za pomocą platformy PayU. Regulaminy funkcjonowania tej platformy dostępne są dla użytkownika pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/. Dokonując zakupu online użytkownik potwierdza także zapoznanie się z tymi regulaminami.

Dostawa towarów

 • Dostawa zamówionych towarów będzie realizowana w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli zostało do wskazane w opisie produktu lub na etapie przetwarzania zamówienia.

 • Koszty dostawy jak również sposób dostawy zależą od wybranej przez klienta opcji dostawy. Koszty oraz sposób dostawy wskazane są na etapie składania zamówienia przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. Niektóre towary dostarczane są w wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres e-mail klienta.

 • Dostawy, za wyjątkiem dostaw, które odbywają się poprzez wysłanie towarów za pomocą poczty elektronicznej, realizowane są wyłącznie na terytorium Polski, w dniach od poniedziałku do piątku w godzina od 8:00 do 18:00. Dostawy, inne niż wysyłka za pomocą poczty elektronicznej nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem __________

Reklamacje towarów

Sklep zobowiązuje się do sprzedaży towarów bez wad prawnych oraz fizycznych. W przypadku jednak wystąpienia wad zakupionych towarów, klient może złożyć reklamację na podstawie gwarancji producenta jak również na podstawie rękojmi sprzedawcy, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zapisy niniejszego działu mają zastosowanie do klientów konsumentów oraz do klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi ze sklepem umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy z treści tej umowy wynika, że umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dalej w treści tego działu zarówno klient konsument jak i klient przedsiębiorca, o którym mowa w zdaniu poprzednim określani są jako klient.

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej
  • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  • dostarczania prasy.

 • Akceptując regulamin, klient potwierdza, że został poinformowany, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia nie przysługuje jeśli spełnianie świadczenia nastąpiło na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia umowy i po poinformowaniu o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 • Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej (podpisany skan), pocztą na adres siedziby sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej kontakt@argemonia.pl. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, sklep prześle niezwłocznie na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • Klient jest zobowiązany do zwrócenia towaru do sklepu wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu.

 • Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim go otrzymał, chyba że zmiana była konieczna w celu sprawdzenia działania towaru, jego cech i jest zwyczajowo przyjęta. Zwrot powinien nastąpić w takiej samej ilości wraz ze wszystkimi rzeczami towarzyszącymi (instrukcje, dokumenty, części, akcesoria). Jeżeli jest to możliwe towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 • W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sklep zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 • Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Postanowienia końcowe

 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, polityki cookies, są dostępne w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej sklepu pod adresem www.argemonia.pl

 • Podstawą zapisów zawartych w niniejszym regulaminie są przepisu powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm., ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności powołane wyżej ustawy. Obowiązuje jurysdykcja prawa polskiego i właściwość sądów polskich.

 • Sprzedawca dopuszcza wprowadzanie zmian w treści regulaminu, w szczególności ze względu na: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu funkcjonowania sklepu internetowego, w tym wprowadzenie czy też rezygnację z usług, zmianę sposobu płatności, dostaw.

 • W przypadku zarejestrowanych klientów, informacja o zmienionym regulaminie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane adresy e-mail. Regulamin w zmienionym brzmieniu będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od daty wejścia w życie nowego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony klientowi w taki sposób, żeby mógł się z nim zapoznać i zaakceptować jego zmiany. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz na realizację umów zawartych na podstawie takich zamówień.

 • Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami (sklepem i klientem) zawisłe między sprzedawcą a klientem będącym przedsiębiorcą, będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby sklepu.

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tej daty.

 • W przypadku unieważnienia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu mocą orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są obowiązujące.

Ochrona danych osobowych

 • Właściciel sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez klienta w związku z korzystaniem przez niego ze sklepu internetowego.
 • Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się pod linkiem www.argemonia.pl/polityka-prywatnosci

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy:

Ja [imię i nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Numer zamówienia: [numer]
data odbioru przedmiotów: [data]
Adres: [adres kupującego] 
Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: 
Numer konta: [numer rachunku bankowego kupującego] 
Bank: [nazwa banku] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]