Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę Moveo HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO (2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Administrator danych osobowychPodmiotem który będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, jako administrator, jest spółka Moveo HR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-101), przy ul. Chorzowskiej 108, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878476, NIP 6342988503, REGON 387932650, kapitał zakładowy 5 000 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, biuro@argemonia.pl, tel. 573 223 958.
Dane kontaktowe administratora danych osobowyche-mail: biuro@argemonia.pl | tel.: 573 223 958

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: (1) wykonania (realizacji) przez spółkę Moveo HR umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku ewentualnych postępowań reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja); w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej, windykacja własna (przesyłanie wezwań do zapłaty) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO (2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedane Pani/Panu towary lub usługi; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązek rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO (3) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Moveo HR – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO (4) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Moveo HR – zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy lecz jest reprezentantem strony umowy (przykładowo pełnomocnik, wspólnik, zarząd, komplementariusz, partner) oraz w celu wykonania umowy (kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy); weryfikacja należytej reprezentacji kontrahenta – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO (5) przekazywania Państwu informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Moveo HR, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 pkt f RODO, (6) stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca   2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)